RSS Feed

Leden

De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven stellen zich graag aan u voor.

 • Post Featured Image

  Koos Seijsener

  voorzitter

  Als voormalig hoofd van de Sector Burger en Samenleving van de gemeente Duiven heb ik kennis en ervaring opgedaan op het terrein van Wonen, Welzijn en Zorg.

  Sinds 2014 ben ik als voorzitter actief en wil ik mij ervoor inzetten, dat mensen opkomen voor de eigen regie en dus zeggenschap houden over het eigen leven en de zorg die daarvoor nodig is. Bij die eigen regie gaat het over medezeggenschap over wie je helpt, wanneer je geholpen wordt, wat de hulp inhoudt, waar die geboden wordt, hoe die geboden wordt, hoeveel er geboden wordt en waarom hulp nodig is. Het gaat om een wisselwerking tussen
  individuen, groepen en maatschappelijke bewegingen. Deze samenwerking moet leiden tot het ervaren van toenemende kracht en macht door personen en groepen die een langdurige ziekte of beperking hebben.

  Empowerment is een doorlopend proces van kracht vinden in jezelf en om je heen, om een eigen leven te leiden, nieuwe wegen in te slaan, jezelf te ontwikkelen en je eigen doelen te bereiken.

  Ik geloof in de Maakbaarheid van de Samenleving. Mensen kunnen veel meer dan ze zelf geloven, maar soms kan een aai over de bol nodig zijn of een zetje in de rug of gewoon een goed gesprek.

 • Post Featured Image

  Theo Nass

  penningmeester

  ouderen

  Jezelf inzetten voor diegenen die dat zelf niet goed kunnen, is iets dat ik van huis uit meegekregen heb. Of dat nu ouderen of jongeren zijn, mensen met beperkingen of minder bedeelden dat maakt niet uit. Overigens vind ik dat iedereen die daartoe in staat is zijn steentje moet bijdragen aan het welzijn van de samenleving of aan de vereniging waar je lid van bent.

  Het nieuwe, meer sobere gemeentelijke sociaal domein dat in wording is, vereist maximale betrokkenheid van de mensen waar het allemaal omgaat. Het mogen vertegenwoordigen van die mensen in dit ingewikkelde proces beschouw ik als een eer en ik zal me daar dan ook voor 100% voor inzetten.

  De gemeente heeft een zorgplicht voor zijn burgers en moet dat doen met beperkte middelen. Het is dan van belang dat de juiste keuzes gemaakt worden als het gaat om ondersteuning van mensen die dat nodig hebben om mee te kunnen blijven doen in onze samenleving. Dat is de opdracht die we als Raad voor Sociaal Domein Duiven hebben en het is mooi om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.

 • Post Featured Image

  Harry Storms

  secretaris

  werk, bijstand en minimabeleid 

  Mijn naam is Harry Storms. In mijn werkzame leven heb ik binnen de verschillende werkvelden van de gezondheidszorg gewerkt. Ik ben ooit begonnen als lid van de Cliëntenraad Duiven-Groessen-Loo. Deze Cliëntenraad hield zich onder andere bezig met het minimabeleid en bijstand. Vanuit die raad ben ik lid geworden van de WMO raad i.o. en de Cliëntenraad Regionale Sociale Dienst.

  Door mijn werk ben ik me er bewust van geworden, dat er mensen zijn die steun nodig hebben, omdat zij kwetsbaar zijn of door omstandigheden niet goed voor hun “rechten” op kunnen komen. Dit is voor mij een belangrijke drijfveer om secretaris te zijn van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Op deze manier hoop ik een bijdrage te leveren, zodat iedereen deel kan nemen aan onze samenleving.

 • Post Featured Image

  Sonja Bakker

  lid

  ouders

  Mijn naam is Sonja Bakker. Ik ben getrouwd en moeder. Ik zit in de Raad voor Sociaal Domein Duiven, omdat ik me wil inspannen voor de burgers in Duiven en in mijn geval ouders van opgroeiende kinderen en jongeren.

  In het dagelijks leven werk ik als gezinsbehandelaar binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Hierdoor kom ik in aanraking met ouders die na specialistische zorg nog hulp nodig hebben voor zichzelf of hun kind. Vragen daarbij kunnen zijn: Waar vind je die zorg en hoe kom je er? En welke zorg wordt er geboden?

  Binnen Duiven zit ik ook in de klankbordgroep voor ouders. Dit is een groep van ouders die zich bezig wil houden met alles wat er in Duiven gebeurt voor en door ouders met kinderen. Deze klankbordgroep zie ik als mijn achterban.

 • Post Featured Image

  Lucie Goris

  lid

  Als inwoner van de gemeente Duiven (woonachtig in Loo) wil ik graag een bijdrage leveren aan een fijne en leefbare gemeente voor iedereen.

  Er zijn momenteel veel veranderingen in hulp en ondersteuning. Vanuit het oogpunt van de inwoner wil ik daarom het gemeentebeleid volgen en beïnvloeden, met een opbouwend kritische blik.

  Mijn ervaring ligt in de jeugdgezondheidszorg, preventie en thuiszorg. Momenteel ben ik werkzaam als klachtenfunctionaris in de gezondheidszorg.

  De samenleving maak je met z’n allen. Ik hoop dat ook u uw stem laat horen en ons uw signalen, zorgen en ideeën voor een goed sociaal beleid laat weten.

 • Post Featured Image

  Roos Gudden

  lid

  Mijn naam is Roos Gudden. Sinds 2017 ben ik lid van de Raad voor Sociaal Domein Duiven. Daarnaast ben ik actief in de Dorpsraad van Groessen.

  Ik wil me graag maatschappelijk inzetten voor de versterking van de leefbaarheid in de kleine kernen en strijden voor het behoud van dorpshuizen en buurtverenigingen. Verder vind ik het belangrijk dat jongeren en ouderen de mogelijkheid krijgen om in het dorp of in het buitengebied te kunnen blijven wonen, voor nu en in de toekomst. Kortom: ik ben een voorstander van goede verbindingen en effectieve vernieuwingen in onze gemeente.

  Met veel interesse volg ik het plan van de gemeente Duiven om met nieuwe manieren burgers te steunen en te stimuleren om hun welzijn te organiseren. Daarbij is het van belang dat dit ook gericht is op mensen die zorg nodig hebben en op mensen die zorg kunnen verlenen. Ik wil hier op een goede manier mijn bijdrage aan leveren.

  Ik heb veel ervaring opgedaan in de verpleging, het bedrijfsleven en de ondernemingsraad. Ook ben ik jarenlang mantelzorger geweest. Mijn kracht ligt in het organiseren en goede communicatie. Ik ben creatief en mens- en klantgerichtheid. Van nature ben ik enthousiast en beschik ik over zelfdiscipline en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

 • Post Featured Image

  Willy Hoving

  lid

  mensen met een beperking/aandoening 

  Enige jaren gelden werd ik geconfronteerd met een chronische ziekte, waardoor ik moest stoppen met mijn werk als A-verpleegkundige. Toch wilde ik me graag nog nuttig maken voor de maatschappij en daarom ben ik me als vrijwilliger voor de Gehandicaptenraad Duiven in gaan zetten. In de loop der jaren heb ik de nodige expertise opgebouwd. Ik vind het fijn dat ik ook nu via de Raad voor Sociaal Domein Duiven die expertise in kan zetten voor een vaak kwetsbare groep die het in deze tijd zwaar heeft. De laatste jaren vinden er op het terrein van de gezondheidszorg veel wijzigingen en bezuinigingen plaats. Daarom is het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. Ik ben ervaringsdeskundige en een groot voorstander van het Persoonsgebonden Budget. Dit is, mits het goed toegepast wordt, een heel goede manier om de mensen die dat willen, de mogelijkheid te geven de eigen regie te houden over hun leven. Ik probeer de mensen waar het in de beleidsstukken over gaat een gezicht te geven. Het gaat niet alleen om getallen, maar vooral over alle mensen erachter.

 • Post Featured Image

  Ben van der Last

  lid

  ouderen 

  Als gepensioneerde heb ik affiniteit met ouderen en wil ik een bijdrage leveren aan de maatschappij. Ik ben begonnen als bestuurslid KBO en werd daarna bestuurslid OrD (Stichting Ouderenraad Duiven) met als aandachtsgebied Wmo. Via de OrD ben ik in de Raad voor Sociaal Domein Duiven gekomen met als aandachtsgebied “Ouderen”. De combinatie van KBO, OrD en WMO raad geeft mogelijkheden om voor ouderen van betekenis te zijn.

 • Post Featured Image

  Janneke Vos

  lid

  mensen met een beperking/aandoening

  Toen ik gevraagd werd om in de Raad voor Sociaal Domein Duiven zitting te nemen, heb ik daar volmondig ja op gezegd. Als ervaringsdeskundige met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en dus met mensen met een beperking, wil ik graag meedenken over beleidsstukken van het college van B en W. De Raad voor Sociaal Domein Duiven bestaat uit leden met elk een eigen achterban en zij kunnen het college vanuit hun ervaring adviseren en daardoor meewerken aan een goed Wmo-beleid in de gemeente Duiven. Ik vind het een eer om hier tijd en energie vrij voor te mogen en kunnen maken.

 • Post Featured Image

  Vrougje Fikke

  ambtelijk secretaris 

  Mijn naam is Vrougje Fikke. Sinds 1993 woon ik in Duiven en eigenlijk ben ik vanaf die tijd altijd actief geweest bij verenigingen en stichtingen. Als secretaris van de Stichting Jongeren Opbouwwerk Duiven zette ik mijn eerste stappen op het maatschappelijke terrein. Snel daarna werd ik secretaris van de Raad van Kerken te Duiven en Westervoort. De functie van ambtelijk secretaris van de Raad voor Sociaal Domein Duiven kon dan ook niet uitblijven. Als mens, maar ook als ondernemer, wil ik mij inzetten voor mensen die het minder hebben in onze maatschappij en door het inzetten van mijn kennis en mijn kunde de Raad voor Sociaal Domein Duiven ondersteunen.

RSS Feed