Disclaimer

De WMO Raad Duiven besteedt veel zorg en aandacht aan (de inhoud van) deze website, maar kan de juistheid van de informatie hiervan niet garanderen. De WMO Raad Duiven behoudt zich het recht voor om op ieder moment deze informatie op haar website aan te passen zonder een voorafgaande mededeling te doen.

De WMO Raad Duiven is exclusief rechthebbende ten aanzien van alle rechten en het intellectuele eigendom van deze website. Het is de bezoekers van deze website niet toegestaan om door auteursrecht beschermde beelden, teksten en/of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken en/of op enige andere wijze te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de WMO Raad Duiven. De WMO Raad Duiven verstaat onder verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan ook de publicatie op een elektronisch (computer) netwerk en/ of een social netwerk platform.

De WMO Raad Duiven kan niet exact weten met welke doeleinden haar website wordt bezocht. De WMO Raad Duiven garandeert dan ook niet dat de website geschikt is voor het doel waarvoor de website wordt geraadpleegd.

De content is door de WMO Raad Duiven met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De WMO Raad Duiven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijk onjuistheden van het getoonde op haar website.

De WMO Raad Duiven is niet verantwoordelijk voor contact voor de aan haar website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen, dient schriftelijk bij de WMO Raad Duiven te worden aangevraagd.

De WMO Raad Duiven sluit, onder voorbehoud van alle rechten en weren, de aansprakelijkheid uit voor alle schade van welke aard ook, dat voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te gebruiken en de daarin opgenomen informatie.

Van toepassing is het Nederlands recht op alle geschillen die betrekking hebben op (het gebruik van) de website van de WMO Raad Duiven. Uitsluitend de daartoe bevoegde rechtbank in de plaats waar de WMO Raad Duiven behoort, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Onder voorbehoud van alle rechten en weren

© WMO Raad Duiven 2015 Auteur: RL-lid WMO Raad Duiven