Veel gebruikte afkortingen

Afk Omschrijving
AGB-code Algemene Gegevens Beheer-code
AMAK Werknaam Veilig Thuis
ANW Algemene nabestaanden wet
AVAN Aanvullend Vervoer Arnhem Nijmegen
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBZ Besluit bijstandverlening zelfstandigen
BG Begeleiding
BH Behandeling
BIG Beroepen in de individuele gezondheidszorg
BSN Burger Service Nummer (voorheen SoFi-nummer)
BVO BedrijfsVoeringsOrganisatie (heeft de uitvoering van het doelgroepenvervoer in de regio Arnhem/Nijmegen tot taak)
CAD Consultatieburo Alcohol en Drugs
CAK Centraal Administratie Kantoor
CBS Centraal Bureau Statistiek
CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg
CPB Centraal Plan Bureau
CVZ College voor zorgverzekeringen
DRAN Bestuur van Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen (is een BVO van 19 samenwerkende gemeenten in de regio Arnhem/Nijmegen)
GAR GebruikersAdviesRaad Regio Arnhem/Nijmegen
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGD MN Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Midden Nederland
GGZ Geestelijke gezondheidszorg
GVL gezamenlijke vreemdelingen organisatie
GZ Gehandicaptenzorg
HV Huishoudelijke verzorging
IGZ Inspectie voor de gezondheidszorg
JB Jeugdbescherming
JR Jeugdreclassering
LVG Licht verstandelijk gehandicapten
Nza Nederlandse Zorgautoriteit
Pgb Persoonsgebonden budget
PV Persoonlijke verzorging
PW Participatiewet
RAD Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer (regio Arnhem, Nijmegen) van het GAR (geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de DRAN)
ROCOV Reizigers Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
SVB Sociale Verzekerings Bank
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen
V& V Verpleging en Verzorging
VG Verstandelijke gehandicapt
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VP Verpleging
VPT Volledig pakket thuis
VTO Verzoek tot Onderzoek
VWS (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wajong Wet werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten
WBP Wet bescherming persoonsgegevens
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wlz Wet langdurige zorg
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
Wnt Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
Wob Wet openbaarheid van bestuur
Wsw Wet sociale werkvoorziening
Wtzi Wet toelating zorginstellingen
WW Werkeloosheidsuitkering
WWB Wet Werk en Bijstand
ZIN Zorg in Natura
ZVW Zorgverzekeringswet
ZZP Zorgzwaartepakket
ZZP-er Zelfstandige zonder personeel