18-03-2021

De Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) zoekt versterking

Leden die affiniteit hebben met bepaalde doelgroepen in onze samenleving

De Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen de Wmo-Raad) is sinds december 2017 het officiële adviesorgaan voor de gemeente Duiven bij onderwerpen die te maken hebben met het sociaal domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning, Onderwijs, Jeugd- en Participatiewet. De Raad voor Sociaal Domein (RvSDD) is een zelfstandige stichting, die het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven gevraagd en ongevraagd adviseert over de beleidsontwikkeling en uitvoering van onderwerpen binnen het sociaal domein, maar ook over processen en de totstandkoming van beleid en uitvoering.

Regelmatig wordt formeel - maar ook informeel - overleg gevoerd met de wethouders die het sociaal domein in hun portefeuille hebben, maar ook met ambtenaren en beleidsmedewerkers is regelmatig contact. De RvSDD vergadert in principe op de eerste donderdagavond in de maand.

In de RvSDD worden de drie eerdergenoemde wetten door drie leden vertegenwoordigd. Denkt u op een positieve manier bij te kunnen dragen aan de RvSDD en valt uw interesse binnen één van de drie wetten, dan komen wij graag met u in contact. In eerste instantie zijn wij op zoek naar een secretaris en naar leden die affiniteit en/of ervaring met één van de onderstaande doelgroepen of aandachtgebieden hebben. Het betreft de volgende aandachtsgebieden:

Overall

 • volksgezondheid
 • VN-verdrag
 • sport
 • allochtonen/vluchtelingen
 • passend onderwijs.

Jeugdwet

 • jeugdgezondheidzorg
 • preventief jeugdbeleid
 • jongerenwerk.

Wet maatschappelijke ondersteuning

 • huishoudelijke hulp
 • vervoer
 • gezondheidszorg
 • Sociaal Loket en sociaal team
 • huisvesting.

Participatiewet

 • werk en inkomen
 • minimabeleid
 • schuldhulpverlening.

Wij zoeken 2 leden die affiniteit en/of ervaring hebben

 • penningmeester
 • 1 lid voor de Wmo

Uiteraard is er informatie beschikbaar over de Raad voor Sociaal Domein Duiven en de genoemde wetten. Voor informatie: kijk op onze website www.rvsdd.nl of neem contact op met onze voorzitter Koos Seijsener (0316-263197) of met onze penningmeester Theo Nass of via ons ambtelijk secretariaat info@rvsdd.nl. De leden van de Raad voor Sociaal Domein Duiven ontvangen voor hun werkzaamheden een kleine vergoeding. Heeft u na het lezen van de algemene informatie nog vragen over het reilen en zeilen binnen de Raad voor Sociaal Domein Duiven, bijvoorbeeld over de belasting in tijd, dan kunt u ook contact opnemen met Koos Seijsener.

Uw reactie op deze advertentie kunt u voor 15 april 2021 sturen naar: RvSDD, P/a Orgelstraat 9, 6922 JJ Duiven.

Ambtenaren c.q. medewerkers van de gemeente Duiven komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap van de Raad voor Sociaal Domein Duiven.