Missie en visie

Onze samenleving verandert. De overheid legt steeds meer verantwoordelijkheden neer bij de gemeenten. Door deze verandering wordt de roep om zelfredzaamheid, zelfregie, zelfstandigheid, de eigen kracht van de burger én de kracht van zijn netwerk steeds luider. De gemeente en organisaties moeten een weg vinden om de burger te stimuleren om met eigen initiatieven te komen en zich betrokken te voelen bij de samenleving. De Raad voor Sociaal Domein Duiven (voorheen WMO raad Duiven) is nadrukkelijk betrokken bij dit proces. De Raad voor Sociaal Domein Duiven adviseert, is betrokken bij het beleid en toetst de gemeentelijke rol hierin. De Raad voor Sociaal Domein Duiven richt zich op alle inwoners. Niet alleen zij die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook diegene die zorg of ondersteuning kan verlenen.

De genoemde veranderingen hebben grote gevolgen. De rol van de gemeente en de burger verandert. De Raad voor Sociaal Domein Duiven is zich hiervan bewust en wil hierin een actieve rol spelen om de balans te behouden op het gebied van wetgeving, financiën, economie en het sociaal domein (zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en sociale activering).

Missie

“De Raad draagt bij aan een kwalitatief beter sociaal beleid binnen de gemeente Duiven en zorgt daarmee voor een breder draagvlak, zodat iedereen waardevol, zinvol en gerespecteerd meedoet binnen de samenleving.”

Visie

Binnen de Duivense samenleving levert iedereen zijn bijdrage aan het welzijn van zijn leefomgeving. Voor ieder individu staat zelfbeschikking en regie over eigen leven centraal. Indien nodig kan in de Duivense samenleving zorg en ondersteuning op maat worden verkregen. De gemeente vervult vooral een regisserende (in de kern vooral stimulerende), faciliterende rol.

Om aan die missie en visie te voldoen, letten wij als Raad voor Sociaal Domein Duiven er in onze adviezen op dat

  • niemand buitengesloten wordt;
  • de hulpvraag centraal staat en niet de financiën;
  • we de inwoners erbij betrekken en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is voor zowel de gemeente als de RvSDD;
  • we de verbinding tussen de burgers en gemeente waarborgen;
  • voor iedereen de zorg leidend moet zijn en niet de financiën;
  • er gekeken wordt naar een vraaggerichte zorg in plaats van een aanbodgerichte zorg;
  • de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt het uitgangspunt is;
  • iedereen hulpvrager kan zijn en daarin zo veel mogelijk de regie over zijn/haar leven houdt;
  • we weten wat er leeft in het sociaal domein (via netwerk en werkgroepen) en ervoor zorgen dat vragen en kwesties vertaald worden naar beleid en dienstverlening.